Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej. Repozytorium powołane zostało  uchwałą Senatu z 21 listopada 2012 r.   Zgodnie z §10 p. 4 uchwały  "Wprowadza się, od dnia 1 stycznia 2014 roku, obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do przygotowywania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostce Uczelni oraz o osobach, których dorobek naukowy, dydaktyczny i techniczny podlega ocenie w zakresie objętym ED PW."

Załącznik do zarządzenia 3/2014 Rektora zawiera formularz oświadczenia licencyjnego autora.

W systemie ED PW obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory ukończone po 1 stycznia 2013 r.

Dodatkowe akty prawne:

Zarządzenie Rektora PW nr 26/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 3/1014 z 29.01.2014 r.