Drukuj

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej oraz uchwała Senatu z 21 listopada 2012 r. Zgodnie z §10 p. 4 uchwały  "Wprowadza się, od dnia 1 stycznia 2014 roku, obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do przygotowywania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostce Uczelni oraz o osobach, których dorobek naukowy, dydaktyczny i techniczny podlega ocenie w zakresie objętym ED PW."

W systemie ED PW obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory ukończone po 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z uchwała Senatu PW z 21.11.2012 r. za poprawność i aktualność danych w systemie ED PW odpowiadają twórcy dorobku; w odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiada jej kierownik. Za kompletność i jakość danych przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych odpowiada właściwa jednostka PW.

Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu danych o utworach oraz plików z treścią (pdf), a także identyfikatorów DOI i URL artykułow czy innych publikacji dostępnych w bazach elektronicznych.

Każdy Wydział Politechniki Warszawskiej ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzaja informacje o dorobku naukowym jednostki (publikacje, dane nt. pracowników i jednostki).

Do zadań redaktorów należy bieżące wprowadzanie danych o dorobku autorów do Bazy Wiedzy PW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie, archiwizowanie pełnych tekstów utworów i dbałość o aktualizację i kompletność danych.

Jedynym dopuszczalnym standardem archiwizowanych w repozytorium dokumentów cyfrowych jest PDF.

 Oświadczenie licencyjne autora

Dostęp do utworów w repozytorium PW ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania) - więcej szczegółów.

Z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach można zapoznać się w serwisie Sherpa RoMEO.

Polscy uczeni mogą bezpłatnie umieszczac w otwartym interenecie artykuły publikowane w czasopismach Springer. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało w ramach umowy narodową licencje akademicką. Jest to narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice / Open Access w Polsce. szczegółowe informacje o programie można zanleźć w artykule Program Springer Open Choice

Materiały informacyjne o Otwartej nauce.

 

Przydatne informacje
 
Lista redaktorów
Lista stanowi bazę kontaktową do poczczególnych, wyznaczonych na wydziałach redaktorów: Lista redaktorów
 
Raport do awansu zawodowego
W Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) opracowano nowy typ raportu: Raport do awansu zawodowego dostępny z profilu autora. Raport został przygotowany na podstawie załącznika nr 10 Zarządzenia Rektora nr 83/2014 z dnia 4/12/2014 w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego lub profesora zwyczajnego.
Więcej informacji w instrukcji: Raport do awansu zawodowego - instrukcja
 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
Informujemy, że w profilach autorów w Bazie Wiedzy PW dodaliśmy możliwość wprowadzania nowego identyfikatora autora ORCID.
Więcej informacji w artykule: ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
 
Cytowania oraz h-index google scholar
W celu poprawienia skuteczności ustalania cytowań Google Scholar (GS) oraz h-index, zalecane jest, aby naukowcy zakładali i udostępniali swój profil w serwisie GS. Identyfikator osoby z serwisu GS można odczytać z linku do osoby na stronie GS prezentującej publikacje tej osoby.
Więcej informacji w artykule: Cytowania oraz h-index google scholar