Baza Wiedzy
Politechniki Warszawskiej

 

Cytowania oraz h-index google scholar

 

 

W celu poprawienia skuteczności ustalania cytowań Google Scholar (GS) oraz h-index, zalecane jest, aby naukowcy zakładali i udostępniali swój profil w serwisie GS. Identyfikator osoby z serwisu GS można odczytać z linku do osoby na stronie GS prezentującej publikacje tej osoby.

 

Ustalony identyfikator GS należy dopisać do profilu naukowca. Aktualnie można to zrobić na dwa sposoby:

 

1. samodzielnie, po zalogowaniu w ramach edycji własnego profilu

 

 

2. z pomocą uprawnionego redaktora, który może dopisać identyfikator GS w zakładce  Profil / Dane kontaktowe osoby na formularzu wprowadzania danych.

 

 

Po wpisaniu identyfikatora GS, na profilu naukowca będzie dostępny odnośnik do jego profilu w GS:

Profil google scholar

 

aut. W.Struk

 

 

 

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej oraz uchwała Senatu z 21 listopada 2012 r.   Zgodnie z §10 p. 4 uchwały  "Wprowadza się, od dnia 1 stycznia 2014 roku, obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do przygotowywania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostce Uczelni oraz o osobach, których dorobek naukowy, dydaktyczny i techniczny podlega ocenie w zakresie objętym ED PW."

W systemie ED PW obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory ukończone po 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z uchwała Senatu PW z 21.11.2012 r. za poprawność i aktualność danych w systemie ED PW odpowiadają twórcy dorobku; w odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiada jej kierownik. Za kompletność i jakość danych przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych odpowiada właściwa jednostka PW.

Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu danych o utworach oraz plików z treścią (pdf), a także identyfikatorów DOI i URL artykułow czy innych publikacji dostępnych w bazach elektronicznych.

Każdy Wydział Politechniki Warszawskiej ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzaja informacje o dorobku naukowym jednostki (publikacje, dane nt. pracowników i jednostki).

Do zadań redaktorów należy bieżące wprowadzanie danych o dorobku autorów do Bazy Wiedzy PW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie, archiwizowanie pełnych tekstów utworów i dbałość o aktualizację i kompletność danych.

Jedynym dopuszczalnym standardem archiwizowanych w repozytorium dokumentów cyfrowych jest PDF.

 Oświadczenie licencyjne autora

Dostęp do utworów w repozytorium PW ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania) - szczegółowiej na ten temat.

Z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach można zapoznać się w serwisie Sherpa RoMEO.

Polscy uczeni mogą bezpłatnie umieszczac w otwartym interenecie artykuły publikowane w czasopismach Springer. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało w ramach umowy narodową licencje akademicką. Jest to narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice / Open Access w Polsce -  Instrukcja korzystania z opcji Springer Open Access przez polskich autorów.

Materiały informacyjne o Otwartej nauce.

 

Aktualności

Wystawa plakatowa "Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej" - on-line
 
 
l