Ze względu na to, że wkrótce nastąpi przełączenie logowania do systemu Bazy Wiedzy PW (Repozytorium) z wykorzystaniem CAS-USOS, zwracamy się z prośbą, aby Państwo przetestowali nowy sposób logowania na wersji testowej.
Wersja testowa pod znanym adresem:
    Większość redaktorów SBW miała już konto w CAS-USOS i pewnie korzystała już z tego logowania.  Jeśli nie, to proszę spróbować, a w przypadku zapomnienia/nieznajomości hasła, można je samodzielnie zainicjować (patrz poniżej)
    Druga cześć redaktorów nie miała konta w CAS-USOS i zostało ono założone na potrzeby SBW z naszej inicjatywy, dla tych użytkowników zainicjowane hasło jest identyczne z dotychczas używanym w SBW).
    Użytkownicy SBW, którzy nie są redaktorami (pracownicy, doktoranci, dyplomanci i pozostali studenci) również powinni wykonać wskazane testy, aby zapewnić sobie możliwość logowania do SBW, gdy nastąpi przełączenia na CAS-USOS. Dotychczas bowiem, mogli się logować użytkownicy tylko dwóch wydziałów: WEiTI oraz WIL.
 
Prosimy o wejście na wersję testową Bazy Wiedzy PW i próbę zalogowania.
W pole login należy wpisać PESEL lub adres e-mail (służbowy – przekazany do CAS-USOS)
W pole hasło należy wpisać hasło uzyskane z USOS (użytkownicy, którzy mieli już konto w CAS-USOS) lub dotychczas używane w Bazie Wiedzy PW (użytkownicy, którzy nie mieli konta w CAS-USOS).
Hasło można samemu zainicjować w następujący sposób:
UWAGA! Jeśli system podaje informacje, że hasło jest nieprawidłowe proszę kliknąć na ikonę - Ustaw hasło, następnie podać adres e-mail,  na Państwa adres e-mail przyjdzie link inicjujący, należy w niego kliknąć a następnie podać nowe hasło, powtórzyć i wpisać PESEL.
Następnie proszę zalogować się na wersję testową z PESEL i nowym hasłem.
Prośba, aby wszyscy redaktorzy opanowali możliwość nowego logowania do testowej wersji,  żeby po przestawieniu na wersji produkcyjnej nie mieli kłopotów.
 aut. W. Struk
 
Każdy Wydział Politechniki Warszawskiej ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki (publikacje, dane nt. pracowników i jednostki).
Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej. Załącznik do zarządzenia zawiera formularz oświadczenia licencyjnego autora (formularz do wypełnienia).
Zgodnie z uchwałą Senatu PW z 21.11.2012 r. za poprawność i aktualność danych w systemie ED PW odpowiadają twórcy dorobku; w odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiada jej kierownik. Za kompletność i jakość danych przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych odpowiada właściwa jednostka PW.
Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu danych o utworach oraz plików z treścią (pdf), a także identyfikatorów DOI i URL artykułow czy innych publikacji dostępnych w bazach elektronicznych..
Do zadań redaktorów należy bieżące wprowadzanie danych o dorobku autorów do Bazy Wiedzy PW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie, archiwizowanie pełnych tekstów utworów i dbałość o o aktualizację i kompletność danych.
Jedynym dopuszczalnym standardem archiwizowanych w repozytorium dokumentów cyfrowych jest PDF (utworzony w dowolnym programie z pliku tekstowego).
 
Szczegółowsze informacje oraz pomocne instrukcje można znaleźć w zakładce: Dla Redaktorów