Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej powołana została Uchwałą Senatu PW z dnia 21 listopada 2012 roku. Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium określa Zarządzenie nr 3/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 29 stycznia 2014 r. 
Głównym celem stworzenia Bazy jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów PW. Zastosowane narzędzia i techniczne możliwości systemu sprawiają, że Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej jest czymś więcej, niż tylko bazą bibliograficzną publikacji. System gromadzi, archiwizuje i zapewnia łatwy dostęp do wyników prac naukowych, publikacji, informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. Dane rejestrowane są zgodnie z wymogami określonymi dla ocen parametrycznych pracowników i jednostek naukowych.  W Bazie można odnaleźć informacje o wszelkich formach działalności naukowej, dydaktycznej i oświatowej prowadzonej na Politechnice Warszawskiej.

Repozytorium PW stanowiące integralną część systemu, archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Na wniosek Dziekanów może również gromadzić i archiwizować prace dyplomowe studentów I i II stopnia.  Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).
Koncepcja, projekt techniczny oraz implementacja oprogramowania Bazy Wiedzy PW opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu SYNAT. Za organizację prac związanych z wdrożeniem projektu, przygotowanie podstaw prawnych wdrożenia, prowadzenie szkoleń oraz weryfikację danych, odpowiada Biblioteka Główna PW

Podstawowe funkcje i cechy Bazy Wiedzy:

 1.  Funkcje repozytoryjne utworów
 2.  Pełnotekstowe przeszukiwanie w zasobach repozytorium
 3.  Dostarczanie informacji pracownikom nauki  (m.in. baza czasopism, w tym listy ministerialne czasopism oraz baza konferencji z listą Web of Science)
 4.  Wyszukiwanie ekspertów dla danej dziedziny (wraz z listą dorobku naukowego wyszukanego eksperta)
 5.  Generator stron dorobku pracownika ze wskazaniem publikacji, wypromowanych prac, projektów itp.
 6.  Tworzenie mapy badan jednostek organizacyjnych uczelni
 7.  Generator raportów dla potrzeb sprawozdawczości i ocen parametrycznych
  • a. Dla systemu ministerialnego POL-on
   b. Ankiety jednostki
   c. Kompletne bibliografie pracowników
   d. Roczne sprawozdania jednostek (Annual Report)
   e. Sprawozdanie Dziekana wydziału
 8.  Współpraca z platformą INFONA    
 9.  Zwiększenie widoczności dorobku uczelni w Internecie poprzez zgodną komunikację ze standardami m.in. OAI, Google Scholar, Scopus, WoS.
 10.  Przechowywanie historyczne – system uwzględnia informacje dotyczące zmiany nazwiska, afiliacji autora lub całej jednostki,
 11.  Kontrola uprawnień do udostępniania utworów – pełne teksty można udostępniać zgodnie z wolą autorów (w otwartym Internecie, na terenie PW, lub osobom posiadającym loginy i hasła do systemu)