Każdy Wydział Politechniki Warszawskiej ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki (publikacje, dane nt. pracowników i jednostki).

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej. Załącznik do zarządzenia zawiera formularz oświadczenia licencyjnego autora (formularz do wypełnienia).

Zgodnie z uchwałą Senatu PW z 21.11.2012 r. za poprawność i aktualność danych w systemie ED PW odpowiadają twórcy dorobku; w odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiada jej kierownik. Za kompletność i jakość danych przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych odpowiada właściwa jednostka PW.

Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu danych o utworach oraz plików z treścią (pdf), a także identyfikatorów DOI i URL artykułow czy innych publikacji dostępnych w bazach elektronicznych..

Do zadań redaktorów należy bieżące wprowadzanie danych o dorobku autorów do Bazy Wiedzy PW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie, archiwizowanie pełnych tekstów utworów i dbałość o o aktualizację i kompletność danych.

Jedynym dopuszczalnym standardem archiwizowanych w repozytorium dokumentów cyfrowych jest PDF (utworzony w dowolnym programie z pliku tekstowego).

Informacje i materiały przeznaczone dla redaktorów wydziałowych

Prezentacje o systemie OMEGA-PSIR