Każdy Wydział Politechniki Warszawskiej ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki (publikacje, dane nt. pracowników i jednostki).

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej. Załącznik do zarządzenia zawiera formularz oświadczenia licencyjnego autora (formularz do wypełnienia).

Zgodnie z uchwałą Senatu PW z 21.11.2012 r. za poprawność i aktualność danych w systemie ED PW odpowiadają twórcy dorobku; w odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiada jej kierownik. Za kompletność i jakość danych przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych odpowiada właściwa jednostka PW.

Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu danych o utworach oraz plików z treścią (pdf), a także identyfikatorów DOI i URL artykułow czy innych publikacji dostępnych w bazach elektronicznych..

Do zadań redaktorów należy bieżące wprowadzanie danych o dorobku autorów do Bazy Wiedzy PW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie, archiwizowanie pełnych tekstów utworów i dbałość o o aktualizację i kompletność danych.

Jedynym dopuszczalnym standardem archiwizowanych w repozytorium dokumentów cyfrowych jest PDF (utworzony w dowolnym programie z pliku tekstowego).

Informacje i materiały przeznaczone dla redaktorów wydziałowych

Prezentacje o systemie OMEGA-PSIR

Przydatne informacje
 

Raport do awansu zawodowego

W Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) opracowano nowy typ raportu: Raport do awansu zawodowego dostępny z profilu autora. Raport został przygotowany na podstawie załącznika nr 10 Zarządzenia Rektora nr 83/2014 z dnia 4/12/2014 w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego lub profesora zwyczajnego.
Więcej informacji w instrukcji: Raport do awansu zawodowego - instrukcja

 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Informujemy, że w profilach autorów w Bazie Wiedzy PW dodaliśmy możliwość wprowadzania nowego identyfikatora autora ORCID.
Więcej informacji w artykule: ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

 

Cytowania oraz h-index google scholar

W celu poprawienia skuteczności ustalania cytowań Google Scholar (GS) oraz h-index, zalecane jest, aby naukowcy zakładali i udostępniali swój profil w serwisie GS. Identyfikator osoby z serwisu GS można odczytać z linku do osoby na stronie GS prezentującej publikacje tej osoby.

Więcej informacji w artykule: Cytowania oraz h-index google scholar